Dagpenge | Satser, regler og gode råd

Dagpenge? Din guide til satser, regler og gode råd!

Hvis uheldet er ude, og du har mistet dit arbejde, kan det pludselig se sort ud med privatøkonomien. For selvom den månedlige lønindkomst pludselig forsvinder, er det desværre ikke ensbetydende med, at de månedlige udgifter også fordufter eller bare sænkes. Der skal nemlig stadig betales husleje, afdrag på lån og forsikringer for slet ikke at tale om det basale forbrug såsom mad, vand og varme, der også skal dækkes.

Her kommer dagpenge dog ind i billedet som en økonomisk redningskrans, når budgettet ikke helt vil gå op for den arbejdsløse. Dagpenge er nemlig en kompenserende udbetaling, man kan få udbetalt, hvis man bliver arbejdsløs og forinden har været medlem af en a-kasse i minimum et år. Med dagpenge kan du altså fortsat få økonomien til at løbe rundt, mens du overvejer dit næste karrieretræk – måske er arbejdsløsheden anledning til et direkte skift i din karriere?

Det kan være en forvirrende og lidt besværlig oplevelse både at ansøge om dagpenge og være en del af dagpengesystemet. Der gælder mange forskellige regler, krav og satser, og det kan synes udfordrende at være opmærksom på dem alle. Her kommer denne guide dig dog til undsætning med en systematisk gennemgang af alle de krav, regler og rettigheder, du skal være opmærksom på, når du modtager dagpenge.

Hvis du ikke er arbejdsløs, men blot godt kan lide at være velforberedt på store ændringer i livet, kan du tage vores test her og finde ud af, hvor godt forberedt du er på økonomisk uvejr.

Hvis du stadig har spørgsmål eller tvivl, anbefales du at tage kontakt til egen a-kasse, der kan hjælpe dig videre. Du kan også hente hjælp i Borger.dk’s guide til ledige her.

Indkomstkrav eller beskæftigelseskrav

For at finde ud af, hvorvidt du er berettiget til at modtage dagpenge, kigger man på, om du opfylder enten indkomstkravet eller beskæftigelseskravet.

Det er indkomstkravet, der er relevant for dig, hvis du aldrig har modtaget dagpenge før eller blot ikke har været ledig før. Indkomstkravet relaterer sig til din lønindkomst før skat:

 • Hvis du er fuldtidsforsikret, skal din samlede lønindkomst de seneste 3 år være min. 243.996 kr. (2021). Som fuldtidsforsikret kan man højest medregne en dagpengesats på 19.322 kr. per måned.
 • Hvis du er deltidsforsikret, skal din samlede lønindkomst de seneste 3 år være min. 162.660 kr. (2021). Som deltidsforsikret kan man højest medregne en dagpengesats på 12.881 kr. per måned.

Hvis du ikke opfylder indkomstkravet, er det beskæftigelseskravet, der er relevant for dig. Beskæftigelseskravet beregnes og opfyldes på baggrund af de timer, man har fået løn for:

 • Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du inden for de sidste 3 år have indberettet 1.924 løntimer
 • Hvis du er deltidsforsikret, skal du indenfor de sidste 3 år have indberettet 1.258 løntimer
 • Den 3-årige optjeningsperiode kan dog forlænges med op til 2 år, hvis du eksempelvis har været på barsel eller har modtaget sygedagpenge

Hvis du er selvstændig, skal du indenfor de seneste 3 år have drevet din virksomhed i minimum 52 uger for at være berettiget til at modtage dagpenge.

Der gælder desuden særlige regler, hvis du er nyuddannet – disse kaldes nemlig dimittender.

Dimittendreglen gælder for personer, der har gennemført en uddannelse, der både:

 • er normeret til mindst 18 måneder og
 • er offentligt anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse

Som helt nyuddannet kan du altså være berettiget til at modtage dagpenge, selvom du ikke nødvendigvis opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet. Har du i minimum et år været medlem af en a-kasse forud for din uddannelses afslutning, kan du faktisk modtage dagpenge allerede på din første dag efter uddannelsens afslutning. Har du ikke været medlem af en a-kasse under din uddannelse, eller har du været medlem i kortere tid end 1 år, kan du få dagpenge 1 måned efter endt uddannelse. Her skal du blot være opmærksom på, at du skal søge om optagelse i en a-kasse senest 14 dage efter, du har afsluttet din eksamen og modtaget sidste karakter.

Som dimittend modtager du ikke samme dagpengesats som almindeligt fuld- eller deltidsforsikrede, der skal opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet. Dimittendsatsen er en smule lavere og kan aflæses i skemaet herunder.

Gældende dagpengesatser 2021

Som nævnt tidligere, kan du som dagpengemodtager maksimalt modtage dagpenge svarende til 90% af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs.

Satser for 2021

Månedligt bruttobeløb

Fuldtidsforsikret

19.322 kr.

Deltidsforsikret

12.881 kr.

Dimittendsats for nyuddannede

Forsøger + fuldtidsforsikret

15.844 kr.

Dimittendsats for nyuddannede

Ikke forsøger + fuldtidsforsikret

13.815 kr.

Dimittendsats for nyuddannede

Forsøger + deltidsforsikret

10.562 kr.

Dimittendsats for nyuddannede

Ikke forsøger + deltidsforsikret

9.210 kr.

Unge under 25 år uden dimittenduddannelse og efter 6 mdr. dagpengeudbetaling

Fuldtidsforsikret

9.661 kr.

Unge under 25 år uden dimittenduddannelse og efter 6 mdr. dagpengeudbetaling

Deltidsforsikret

6.441 kr.

 

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Et af de vigtigste krav, der stilles til dig som dagpengemodtager, er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette kan dog synes en smule forvirrende, for hvad menes der egentlig med at stå til rådighed?

 

Det er altid din egen a-kasse, der skal vurdere, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet til en tilfredsstillende grad. Din a-kasse kigger på en række forskellige krav og omstændigheder, når de afgør din rådighedsstatus, og det kan være svært at opstille en udførlig liste over, hvordan denne vurdering foretages. Du vil som dagpengemodtager nemlig oftest være i løbende dialog med din a-kasse, der altså her vil informere dig om, hvorvidt du lever op til de gældende krav.

 

Der er dog visse krav, du unægtelig skal leve op til som dagpengemodtager. Heriblandt skal du:

 • Være aktivt jobsøgende
 • Være tilmeldt som ledig
 • Være i kontakt med jobcenteret
 • Have oprettet et opdateret CV på jobnet.dk
 • Løbende dokumentere og registrere din jobsøgning ved at uploade konkrete ansøgninger i joblog på Jobnet og eventuelt også i din a-kasses egen joblog.
 • Have bopæl og desuden opholde dig i Danmark
 • Være i stand til at kunne overtage arbejde dagen efter, du henvises til et job af a-kassen eller jobcenteret

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du lever op til de gældende krav for rådighed, kan du med fordel orientere dig i jobnet.dk’s vejledninger omkring samme spørgsmål.

Særlige former for dagpenge

 • Supplerende dagpenge. Hvis du er ansat et sted på deltid eller nedsat tid, har du mulighed for at modtage supplerende dagpenge. De supplerende dagpenge baseres på det antal timer, du arbejder, og du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan læse meget mere om muligheden for at modtage supplerende dagpenge i denne guide.
 • Dagpenge for nyuddannede. Som nyuddannet har du ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. I dagpengesystemet kaldes nyuddannede ofte ’dimittender’, og som dimittend skal du søge om optagelse i en a-kasse senest to uger efter, du har afsluttet uddannelsen. Du kan dog tidligst blive optaget fra den dag, du har afsluttet uddannelsen og fået din sidste karakter.
 • Dagpenge for værnepligtige. Hvis du bliver ledig, efter at du har afsluttet din værnepligt, kan du modtage dagpenge med den såkaldte dimittendsats. Du kan dog muligvis modtage en højere sats, hvis du var lønmodtager inden værnepligten. Dette kan du forhøre dig nærmere omkring ved din A-kasse.
 • Dagpenge under uddannelse. Som regel vil du ikke kunne modtage dagpenge, mens du er under uddannelse. Der er dog visse undtagelsesvise omstændigheder, der kan betyde, at du er berettiget til dagpenge, mens du er studerende. Disse omstændigheder er primært relateret til antallet af undervisningstimer, der ikke må overstige 20 timer om ugen. Derudover vil du kunne deltage i traditionel aftenskoleuddannelse, folkeskole-undervisning enkeltfagsundervisning samt kurser, din a-kasse eller fagforening udbyder.
 • Du kan modtage sygedagpenge, hvis du er blevet uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Som udgangspunkt kan du få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder, og hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter denne periode, skal kommunen revurdere den konkrete situation og tage stilling til, om sygedagpengene bør forlænges.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den højeste dagpengesats?

Den højeste dagpengesats gives til almindeligt fultidsforsikrede, og i 2021 er satsen for denne gruppe 19.322 kr. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet 37 timer ugentligt samt søge fuldtidsarbejde.

Der er altså størst økonomisk udbytte i at være fuldtidsforsikret, dog handler dette helt om, hvor stor en mængde arbejde du kan og vil stå til rådighed for.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Din konkrete dagpengesats beregnes på baggrund af din personlige indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt udbetalt som dagpenge – dog er du altid underlagt den gældende maksimale sats, som du kan se i skemaet længere oppe.

Hvis du ikke er tidligere lønmodtager, men derimod eksempelvis er nyuddannet, kan du få dimittendsats. Denne sats afhænger af forskellige faktorer, såsom hvorvidt du er forsøger eller ej, og kan også findes i det førnævnte skema.

Den a-kasse, du er tilmeldt, står for hver måned at opgøre dine dagpenge. Det betyder dog samtidig at du skal oplyse eventuelle arbejdstimer eller ændringer i din status til dem.

Hvor længe har jeg ret til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for en treårsperiode. Dit forbrug af dagpengene bliver dog opgjort i timer, og det betyder, at du inden for den samlede treårsperiode har ret til i alt 3.848 timers dagpenge. 

Kan jeg forlænge min dagpengeperiode?

Ja, referenceperioden på de tre samlede år forlænges, hvis du har været syg, på barsel eller lignende. Du kan kontakte din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til en forlængelse af din dagpengeperiode.

Hvordan udbetales mine dagpenge?

Dine dagpenge overføres som udgangspunkt til din NemKonto. Beløbet er skattepligtigt og bliver udbetalt bagud for én måned. For at få udbetalt dagpengene skal du hver måned udfylde et dagpengekort.

Har du behov for en økonomisk buffer?

Ansøg om en Ferratum Kredit

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: