Ferratum Bank

Generelle Lånevilkår for kunder i Danmark

Gældende pr. 01.02.2021

Disse standardbetingelser anvendes på kreditaftaler indgået mellem Ferratum Bank p.l.c. og dets kunder, der bor i Danmark. Gældende pr. 01.02.2021


 

1. Oplysninger om Ferratum

1.1. Navn: Ferratum Bank p.l.c. ("Ferratum")

1.2. Registreringsnummer: C 56251

1.3. Licensnummer: C 56251

1.4. Adresse: Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta

1.5. Telefon: (+45) 70 20 70 46

1.6. E-post: kundeservice@ferratumbank.dk

 

2. Indledning

2.1. Disse generelle lånevilkår ("Generelle Lånevilkår") skal læses og fortolkes sammen med Kreditaftalen (samlet benævnet "Aftalen"), som du – Kunden – har indgået med Ferratum Bank p.l.c. ("Ferratum").

2.2. Definitioner og forkortelser i disse Generelle Lånevilkår har samme betydning som i Kreditaftalen.

2.3. Nedenstående Generelle Lånevilkår gælder for kredit, der bevilges af Ferratum. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Ferratum pr. telefon eller e-mail.

 

3. Ansøgning og kreditvurdering

3.1. Ferratum kan bevilge dig kredit, hvis du er en fysisk person, er mindst 21 år og myndig, har dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse og vurderes af Ferratum som kreditværdig. Du må ikke stå opført i RKI, Debitor Registret eller hos andre kreditoplysningsbureauer. Det er endvidere en forudsætning for bevilling af kredit, at du har et åbent mobiltelefonnummer og din egen fungerende e-mailadresse, samt at du ikke har udestående lån, kredit mv. hos Ferratum Hvis du tidligere har fået bevilget lån eller kredit hos Ferratum Denmark ApS eller Ferratum, anses du ikke for at være en ny kunde hos Ferratum.

3.2. Ferratums beslutning om at bevilge kredit til dig sker blandt andet på baggrund af en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger modtaget fra dig og indhentet fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret og Experians RKI-register. Ferratum kan desuden indhente oplysninger om dig andre steder, blandt andet fra finansielle institutioner. Din kreditværdighed kan tages op til revurdering i løbet af Aftalens varighed.

3.3. Ferratum forbeholder sig ret til at afslå din kreditansøgning uden yderligere begrundelse. Ferratum er ikke forpligtet til at oplyse baggrunden for et eventuelt afslag, medmindre dette skyldes resultatet af en databasesøgning.

3.4. Forud for Aftalens indgåelse samt til enhver tid i løbet af Aftalens varighed har Ferratum ret til at identificere og kontrollere din identitet (i begge tilfælde på baggrund af oplysninger og dokumentation modtaget fra dig og indhentet via tredjemand) og anmode om yderligere oplysninger for at afgøre, om Ferratum fortsat kan have dig som kunde eller beholde dig som kunde. Du forpligter dig til inden for en rimelig tidsfrist, som fastsættes af Ferratum, at indsende alle oplysninger og/eller al dokumentation, som Ferratum måtte anmode om. Ferratum kan nægte at indgå Aftalen, afslå en anmodning om at trække på kreditten eller bringe Aftalen til ophør, hvis du ikke indsender de oplysninger eller den dokumentation, som Ferratum måtte anmode om i overensstemmelse med denne bestemmelse, eller hvis Ferratum ikke kan indhente eller kontrollere de oplysninger, som Ferratum skønner er nødvendige for at indgå Aftalen eller yde dig kredit, eller hvis du i øvrigt falder udenfor Ferratums risikoprofil.

3.5. Aftalen indgås, når Ferratum udbetaler det første beløb til dig i henhold til Aftalen.

 

4. Konto

4.1. Der oprettes en brugerkonto ("Konto") til dig som kunde, når du accepterer privatlivspolitikken. Du vil skulle oprette et kodeord i forbindelse med ansøgningsprocessen, og du vil herefter kunne logge på Kontoen ved at indtaste CPR-nummer som brugernavn og dit oprettede kodeord. Oprettelsen af Kontoen kan ikke betragtes som Ferratums godkendelse af din kreditansøgning. Hvis du har et kodeord i forvejen, skal du bruge dette til at logge ind på din Konto. Kontakt Ferratum, hvis du ikke kan huske dit kodeord, eller hvis du tror, at andre kan have fået adgang til dit kodeord. Ferratum kan bede dig om oplysninger og/eller dokumentation for at kontrollere din identitet, før du kan få lov at ændre dit kodeord.

4.2. Du må ikke oplyse dit kodeord til andre, og du er ansvarlig for eventuelle tab og skader som følge af, at kodeordet kommer til andres kendskab, herunder Ferratums eventuelle tab og skader. Ferratum forbeholder sig retten til at låse dit kodeord og/eller din Konto uden underretning herom, hvis Ferratum vurderer, at der er en berettiget mistanke om uberettiget brug af enten kodeord og/eller Konto.

 

5. Kredittens karakteristika

5.1. Ved Aftalens indgåelse bevilges du en kreditramme på op til 50.000 kr. Den bevilgede kreditramme kan være lavere end dette beløb. Kreditrammens størrelse er anført i Kreditaftalen og afhænger af din kreditvurdering. Ferratum kan nedsætte den bevilgede kreditramme, hvis din kreditvurdering ændrer sig, men aldrig til et lavere beløb end det, der er trukket på kreditten på nedsættelsestidspunktet. En eventuel nedsættelse af kreditrammen sker med virkning fra dagen efter, at du har modtaget meddelelse om nedsættelsen.

5.2. Du får stillet den bevilgede kredit til rådighed i overensstemmelse med Aftalen, og herefter kan du trække på kreditten og overføre op til det maksimale kreditbeløb, du har fået bevilget, til din registrerings- og kontonummer ved at anmode herom inde på din Konto. Når du har betalt en del af kreditten tilbage, vil denne del kunne udnyttes igen, forudsat at der i øvrigt sker overholdelse af Aftalen.

5.3. De pågældende beløb, der trækkes, vil blive udbetalt til din registrerings- og kontonummer inden for to bankdage efter anmodning herom.

5.4. Ferratum kan endvidere standse din mulighed for at hæve på kreditten, hvis dette sker på baggrund af objektivt begrundede hensyn, herunder manglende betaling fra din side.

 

6. Betaling og førtidig indfrielse

6.1. Ved indgåelse af denne Aftale forpligter du dig til at betale den Månedlige Minimumbetaling hver måned, medmindre Ferratum udtrykkeligt fritager dig herfor i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i disse Generelle Lånevilkår. Den Månedlige Minimumbetaling forfalder til betaling den første bankdag i hver måned.

6.2. Skyldige beløb indbetales senest på forfaldsdagen i danske kroner  gennem Kontoen elleren bankkonto angivet på Kontoen. I sidste tilfælde skal du oplyse referencen angivet på Kontoen.

6.3. Beløb anses for betalt, når de modtages af Ferratum.

6.4. Hvis en indbetaling ikke kan identificeres af Ferratum som foretaget af dig, anses afdraget for udestående, indtil betalingen kan identificeres. For sen betaling kan anses for Misligholdelse og er forbundet med de konsekvenser, som Misligholdelse har, medmindre forsinkelsen ikke skyldes dine forhold.

6.5. Betaling skal ske fra din personlige bankkonto. Ellers kan Ferratum nægte at modtage betalingen.

6.6. Du kan til enhver tid tilbagebetale kreditten helt eller delvist før den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom. Din samlede omkostning ved sådan førtidig indfrielse af kreditten kan ikke overstige det samlede beløb, der skal betales pr. betalingsdatoen i henhold til Aftalen. Hvis du ønsker at indfri kreditten før forfaldsdatoen, bedes du meddele Ferratum dette skriftligt til adressen angivet øverst i disse Generelle Lånevilkår eller pr. e-mail til kundeservice@ferratumbank.dk.

6.7. Afdragene vil blive fordelt som følger: 1) opkrævningsgebyrer, herunder eventuelle rykkergebyrer og morarenter, 2) trækningsgebyrer og tilskrevne renter, 3) kreditbeløbet og 4) eventuelle andre skyldige beløb.

 

7. Betaling og førtidig indfrielse

7.1. Du betaler renter til Ferratum hver måned som anført i din Kreditaftale. Ferratum kan tilbyde at reducere rentesatsen eller giver afkald herpå i en periode, såfremt Kunden imødekommer nærmere angivne betingelser.

7.2. Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen for de beløb, du sætter ind eller trækker på kreditten. De daglige rentebeløb opsamles og tilskrives kontoen på tidspunktet for rentetilskrivningen. Renten beregnes og tilskrives på månedlig basis.

7.3. Hver måned modtager du en faktura pr. e-mail med angivelse af den Månedlige Minimumbetaling og forfaldsdato. Hvis du ikke har modtaget fakturaen, vil dette ikke fritage dig for pligten til at betale. Kontakt venligst Ferratum pr. telefon, hvis du ikke har modtaget fakturaen senest den 25. hver måned.

7.4. Hvis du konsekvent har foretaget rettidig betaling af i hvert fald den Månedlige Minimumbetaling, kan Ferratum tilbyde dig  muligheden for at anmode om at få nedsat den Månedlige Minimumbetaling op til to gange inden for en 12-måneders periode, dog ikke to gange i træk. For anmodningen gælder vilkår og betingelser, som du vil få oplyst på forhånd. Ferratum kan frit afslå din anmodning. Du kan først fremsætte en sådan anmodning, når det er mindst to måneder siden, at Aftalen blev indgået. Anmodningen skal være Ferratum i hænde, før den faktura, som anmodningen vedrører, udsendes. Der vil fortsat påløbe renter i en eventuel periode, hvor din anmodning ifølge denne bestemmelse er accepteret.

7.5. I tilfælde af Misligholdelse kan Ferratum (a) ud over det skyldige beløb opkræve eventuelle omkostninger såvel som morarente til debitorrentesatsen eller satsen ifølge renteloven, hvis denne er højere, (b) opkræve et rykkergebyr pr. rykker samt eventuelt et inkassogebyr og (c) få et inkassobureau eller anden tredjemand til at inddrive eller bistå med inddrivelse af det skyldige beløb for din regning.

7.6. I tillæg til ovenstående, kan udeblevne betalinger ligeledes påvirke din kreditvurdering i negativ retning, således at det fremadrettet kan blive sværere eller dyrere for dig at få bevilliget et lån, samtidig med at der kan iværksættes inddrivelsesforanstaltninger mod dig.

7.7. Ferratum er berettiget til at ændre de Generelle Lånevilkår, herunder gebyrer og rentesatser uden forudgående meddelelse herom og med umiddelbar ikrafttræden, såfremt ændringerne er til din fordel. Ferratum kan med to måneders varsel ændre gebyrer og omkostninger til ugunst for dig.  Ferratum kan endvidere foretage rimelige ændringer i gebyrer og omkostninger med 30 dages varsel, forudsat at sådanne ændringer skyldes følgende omstændigheder eller forhold, som Kreditgiver ikke har indflydelse på: Ændringer i Nationalbankens diskonto eller ændringer i lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, som påfører Ferratum øgede omkostninger til administration og lignende i forbindelse med levering af de ydelser, som gebyret eller omkostningen vedrører, eller andre administrative eller lignende ydelser, som ikke hidtil har været forbundet med gebyrer eller omkostninger. Hvis du ikke ønsker at acceptere de pågældende ændringer, kan du opsige Aftalen inden varslets udløb, hvorved alle forfaldne beløb i henhold til Aftalen forfalder til betaling.

7.8. Du vil modtage oplysning om eventuelle ændringer i gebyrer og omkostninger pr. e-mail eller via Ferratums hjemmeside.

 

8. Overdragelse

8.1. Ferratum kan overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden forudgående samtykke fra dig. Du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

 

9. Kommunikation

9.1. Al korrespondance vedrørende Aftalen mellem dig og Ferratum skal foregå skriftligt og sendes til de adresser eller e-mailadresser, som er oplyst via kreditansøgningen og Aftalen. Du er forpligtet til straks at informere Ferratum, hvis der sker ændringer i din adresse, dit mobiltelefonnummer eller andre kontaktoplysninger, og under alle omstændigheder inden for én hverdag.

 

10. Fortrydelsesret

10.1. Du har ret til at fortryde Aftalen efter kreditaftalelovens § 19 eller forbrugeraftalelovens § 18. Du behøver ikke angive, hvorfor du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

10.2. Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du senest 14 dage efter Aftalens indgåelse eller fra det tidspunkt, hvor du modtog den obligatoriske information i henhold til bestemmelserne nævnt ovenfor i pkt. 10.1, hvis dette er senere, sende et brev eller en e-mail til Ferratum til den adresse eller e-mailadresse, der er anført øverst i disse Generelle Lånevilkår, medmindre andet følger af lov. Angiv venligst følgende oplysninger i meddelelsen: (a) Fornavn og efternavn, (b) CPR-nummer, (c) at du udtrykkeligt ønsker at fortryde den indgåede Aftale, og (d) datoen for meddelelsen. Senest 30 dage efter afsendelse af brevet eller e-mailen til Ferratum om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du tilbagebetale det samlede udnyttede kreditbeløb i henhold til din Aftale med tillæg af renter (som angivet i din kreditaftale fra udbetalingsdatoen, og indtil betaling sker. Rentesatsen, som skal betales pr. dag i tilfælde af, at fortrydelsesretten udnyttes, fremgår af Aftalen. Det samlede udnyttede kreditbeløb er summen af de beløb, som du har trukket på den bevilgede kredit.            

10.3. Hvis fristen på de 14 dage udløber en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at sende meddelelsen om fortrydelse til den næste hverdag.

10.4. Hvis du ikke udnytter fortrydelsesadgangen indenfor den i pkt. 9.2 angivne periode, vil du være bundet af Aftalen.

 

11. Opsigelse og ændring af Kreditaftalen

11.1. Du kan til enhver tid opsige Aftalen med Ferratum skriftligt uden varsel. Opsigelsen skal sendes skriftligt pr. e-mail til kundeservice@ferratumbank.dk med angivelse dit for- og efternavn og CPR-nummer samt, at du ønsker at opsige Aftalen.

11.2. Bortset fra hvor der er tale om Misligholdelse, kan Ferratum kun opsige Aftalen med mindst to måneders varsel. Ved Misligholdelse som anført i disse Generelle Lånevilkårs pkt. 12 har Ferratum ret til at hæve Aftalen til øjeblikkelig indfrielse.

11.3. Ved Aftalens ophør er du forpligtet til straks at betale alle udestående skyldige beløb i henhold til Aftalen, herunder renter og andre omkostninger.

11.4. Ferratum kan ændre disse Generelle Lånevilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til din fordel. I alle andre tilfælde vil ændringerne ske med to måneders varsel. Hvis du ikke ønsker at acceptere de pågældende ændringer, kan du opsige Aftalen inden varslets udløb.

 

12. Misligholdelse

12.1. Ferratum har ret til at hæve Aftalen til øjeblikkelig indfrielse:

a) hvis du ikke foretager rettidig betaling af skyldige beløb i henhold til Aftalen

b) hvis du ikke overholder dine forpligtelser i henhold til Aftalen helt eller delvist

c) hvis din kreditvurdering ændrer sig i negativ retning

d) hvis du har givet forkerte eller ufuldstændige oplysninger ved Aftalens indgåelse eller i løbet af dit kundeforhold hos Ferratum

e) hvis du ikke inden for en nærmere angivet tidsfrist giver Ferratum de ønskede oplysninger til bekæmpelse af hvidvask, således at Ferratum hele tiden er i stand til kontrollere sine kunders identitet, eller hvis en af de betingelser, der berettiger Ferratum til at hæve Aftalen ifølge disse Generelle Lånevilkårs pkt. 2.4, indtræder

f) hvis Ferratum er nødt til at gøre dette eller i øvrigt har mulighed for at gøre dette i henhold til en lov, der gælder for Ferratum, herunder blandt andet love, der sigter mod at bekæmpe hvidvask og/eller finansiering af terrorisme.

g) hvis der som følge af dine egne forhold sker en væsentlig stigning i omkostninger i forbindelse med en konkret debitorstyringsrelateret handling eller ydelse, fx at du ikke længere har permanent adresse i Danmark.

h) hvis der med kort varsel sker ændringer i lov- eller myndighedskrav, som gør det svært eller umuligt for Ferratum at yde kreditten til dig eller i Danmark uden væsentlige ændringer.

i) hvis du bliver insolvent (erklæres konkurs), ansøger om gældssanering, eller afgår ved døden.

 

13. Erstatningsansvar

13.1. Ferratum er ikke ansvarlig for tab og skader, der skyldes, at du har afgivet forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Ferratum er heller ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.

13.2. Ferratum er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader, der skyldes manglende internetforbindelse eller udfald i denne, som medfører, at du ikke kan få adgang til Ferratums hjemmeside. Herudover er Ferratum ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes nedbrud, fejl mv. på sin hjemmeside.

13.3. Ferratum er ikke ansvarlig for indirekte tab og skader, som skyldes, at du har benyttet Ferratums hjemmeside eller nogle af de ydelser, der er tilgængelige på hjemmesiden.

13.4. For alle andre tab end de ovenfor anførte kan Ferratum alene ifalde ansvar i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

 

14. Klageadgang

14.1. Hvis der opstår en uenighed, kan du kontakte Ferratum, således at du og Ferratum kan søge at løse forholdet i fællesskab. Parterne skal forsøge at løse uenigheden gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke lykkes, skal Kunden sende en skriftlig klage (inklusiv e-mail), hvori følgende specificeres: (a) navn, efternavn, adresse på bopæl og kontaktinformation; (b) dato for indgivelse af klagen og (c) konfliktens kerne, kravet og underbygning heraf. Kunden skal inkludere kopier af dokumenter, der attesterer transaktionen samt andre dokumenter, som underbygger klagen (hvis muligt). En elektronisk indgivet klage kræver ikke en underskrift. Ferratum skal give et svar (enten pr. e-mail eller brev) indenfor femten (15) arbejdsdage fra indgivelsen. Hvis det ikke er muligt for Ferratum at svare indenfor femten (15) dage, skal Ferratum informere Kunden om dette uden forsinkelse, og angive en rimelig tidsramme for, hvornår svaret gives, samt årsagen til forsinkelsen. Hvis Ferratum afviser Kundens henvendelse, skal Ferratum angive grunden for afvisningen. Hvis Ferratum ikke svarer indenfor den specificerede tidsramme, skal det opfattes som Ferratum har afvist Kundens henvendelse. Se venligst vores hjemmeside for yderligere oplysninger om, hvordan vi håndterer klager. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du klage skriftligt til:

The Office of the Arbiter for Financial Services på: The Office of the Arbiter for Finan-cial Services, First Floor, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN 1530, Malta eller www.financialarbiter.org.mt.

Det er også muligt at indgive en klage via ODR

(EU's online-platform til tvistbilæggelse) via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

 

15. Tvister

15.1. Denne Aftale (herunder disse Generelle Lånevilkår) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 

15.2. Du kan indbringe eventuelle tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne Aftale, for domstolene i den medlemsstat, hvor du er bosiddende eller på Malta. Ferratum kan indbringe eventuelle tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne Aftale, for domstolene i den medlemsstat, hvor du er bosiddende (Københavns Byret, hvis du er bosiddende i Danmark). Både du og Ferratum kan gøre modkrav gældende ved den domstol, hvor det oprindelige krav behandles.

 

16. Tilsynsmyndigheden

16.1. Ferratums tilsynsmyndighed er Malta Financial Services Authority, Triq L-lmdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta.

 

17. Øvrige bestemmelser

17.1. Ferratum skal ikke anses ved en eventuel manglende håndhævelse af en eller flere af denne Aftales bestemmelser for at have givet afkald på den pågældende bestemmelse, og dette skal heller ikke have betydning for gyldigheden af Aftalen eller dele heraf eller Ferratums ret til at håndhæve de enkelte bestemmelser efter deres indhold.

17.2. Hvis du bliver en politisk udsat person eller et familiemedlem eller nær samarbejdspartner til en politisk udsat person, eller hvis der sker andre ændringer i dine personlige oplysninger, skal du straks oplyse Ferratum herom og under alle omstændigheder inden for én hverdag.

17.2.1. I denne bestemmelse er en politisk udsat person en person, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv (bortset fra embedsmænd på mellemniveau eller lavere), herunder 1) statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre, 2) parlamentsmedlemmer, 3) medlemmer af ledelsen i politiske partier, 4) højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder, 5) medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker, 6) ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker, 7) medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer, 8) alle, der i en EU-institution eller anden international organisation udøver en funktion svarende til det i pkt. 1)-6) anførte; familiemedlemmer til personer, der udøver de i pkt. 1)-8) anførte funktioner, dvs. ægtefæller eller registrerede partnere samt børn og deres ægtefæller eller registrerede partnere samt forældre, og/eller personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere til personer, der udøver de i pkt. 1)-8) anførte funktioner, dvs. personer, som har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med sådanne personer, eller en person, som har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for en af de pkt. 1)-8) omfattede personer.

17.3. Ferratum gør udtrykkeligt opmærksom på, at kortfristede lån kan være forbundet med risiko, da de er beregnet til at opfylde et kortsigtet likviditetsbehov, og at renten på kortfristede lån kan være højere end på langfristede lån. Det kan således medføre et øget økonomisk pres at optage kortfristede lån for længere perioder og for at opfylde et langsigtet økonomisk behov.

17.4. Aftalen udleveres på engelsk med tilhørende dansk oversættelse. Den engelske tekst skal udgøre Aftalens retlige fundament, idet den danske oversættelse udelukkende tjener til forståelsen, og i tilfælde af uoverensstemmelser skal den engelske tekst have forrang.

17.5. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem disse Generelle Lånevilkår og bestemmelserne i Kreditaftalen har bestemmelserne i Kreditaftalen forrang.

Sorry, there are errors on the page: